Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARBETDESIGN

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Marbetdesign przeznaczonego do sprzedaży wyrobów Marbet, zwanych dalej „Wyrobem” lub „Wyrobami”. Sklep internetowy Marbetdesign, zwany dalej „Sklepem”, otwiera się po uruchomieniu domeny http://www.sklep-marbetdesign.com/ i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 

2. Sprzedawcą Wyrobów w Sklepie, oznaczonym na stronie internetowej www.sklep-marbetdesign.com i ich producentem, jest Marbet Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej /43-346/ przy ul. Chochołowskiej 28, wpisana do KRS pod numerem 000031899 w Sądzie Rejonowym, Wydz. VIII Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej, zwana dalej „Marbet” lub „Sprzedawcą”. Wysokość kapitału zakładowego: 45.387.000 zł, REGON: 072722154, NIP: 547-19-41-89, adres poczty elektronicznej bok@sklep-marbetdesign.com, numer telefonu +48 33 812 71 12 (-13,-14), numer faxu +48 33 812 71 16.

 

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient powinien uważnie zapoznać się z Regulaminem. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki. Regulamin Sklepu dostępny jest pod adresem internetowym:

www.sklep-marbetdesign.com

www.sklep-marbetdesign.com/regulamin.pdf


4. Sprzedawca oferuje Klientom Wyroby najwyższej jakości, nowe fabrycznie i wolne od wad. Karty techniczne grup Wyrobów zawierające opis ich istotnych właściwości, w tym znaki zgodności wymagane ustawą o systemie oceny zgodności, są podane w zakładce Dokumenty i formularze, umieszczonej w dolnej części strony internetowej sklepu.  Zamieszczone w Sklepie zdjęcia wyrobów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

 

5. Wyroby nie są objęte gwarancją.

 

6. Marbet nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art.2 pkt 5 ustawy z 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ( Dz.U. 2017.2070).

 

7. Marbet nie wymaga złożenia kaucji lub udzielania innych gwarancji finansowych.

 

8. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności, za:

- jakiekolwiek szkody Klienta spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,

- działania Klienta niezgodne z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu,

- spam, wirusy, konie trojańskie i inne zagrożeniami związane ze środowiskiem Internetu,

- przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z przyczyn technicznych, tj.: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, takich jak: wojny, powódź, pożar, strajk itp.

 

II POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA SKLEPU - OSOBY FIZYCZNEJ

 

1. Z Polityką prywatności, objaśniającą pewne zagadnienia i terminy związane z gromadzeniem i wykorzystaniem informacji o użytkownikach Sklepu, można się zapoznać w zakładce: Polityka prywatności.

 

2. Administratorem danych osobowych Klienta (dalej: Administrator) jest właściciel Sklepu, tj. Marbet Spółka z o.o.

Tożsamość Administratora i jego dane kontaktowe podano w punkcie 2 sekcji I Regulaminu.

 

3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie wskazanym w punkcie 4, na warunkach określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz UE L 119/1) (dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 18.7.2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2017.1219).

 

4. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym Klient może się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Inspektor ten jest dostępny w siedzibie Marbet w Bielsku-Białej przy ul. Chochołowskiej 28 lub pod numerem telefonu: 33/81 27 402 lub pod adresem: rodo@marbet.com.pl

 

5. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta Sklepu w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres korespondencyjny. Dane osobowe Klienta w zakresie numeru REGON i NIP mogą być pozyskane również z publicznie dostępnych rejestrów.

Dane osobowe Klienta nie podlegają profilowaniu.

 

6. Zapisanie się do newslettera lub złożenie zamówienia przez Klienta w trybie wskazanym w punkcie 1 sekcji V Regulaminu rozpoczyna przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, na poniższej podstawie prawnej i w następujących celach;

1/ na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy sprzedaży ze Sklepu, której stroną jest Klient przy czym podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia tej umowy,

2/ na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu wypełnienia ciążących na Marbet obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów z zakresu rachunkowości,

3/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Marbet polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,

4/ na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Marbet polegającego na umożliwieniu mu przesyłania do Klienta, z chwilą jego zapisania się do newslettera informacji marketingowych o obowiązujących w Sklepie promocjach i oferowanych w nim Wyrobach Marbet, zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu Klient udziela zapisując się do newslettera poprzez ikonę „Zapisz mnie na newsletter”.

W dowolnym momencie Klient może wypisać się z newslettera i cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez ikonę „ Wypisz się” znajdującą się pod każdą kolejną prezentacją w newsletterze lub drogą elektroniczną na adres: bok@sklep-marbetdesign.com lub pisemnie pocztą na adres siedziby Marbet. 

 

7. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez okres trwania umowy i okres do upływu terminu przedawnienia, w którym mogą być zgłaszane ewentualne roszczenia z umowy sprzedaży, wskazanego przepisami Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2017.459).

W przypadku zgłoszenia takich roszczeń okres przetwarzania danych osobowych Klienta przedłuży się o okres dochodzenia roszczenia lub obrony przed roszczeniem. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta nie może być krótszy niż okres archiwizowania dowodów sprzedaży wymagany przepisami podatkowymi i w zakresie rachunkowości.

W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu marketingowym, są one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody w trybie wskazanym w punkcie 5.4.

 

8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez następujące podmioty przetwarzające:

1/ firmy kurierskie w celu realizacji dostawy przesyłki,

2/ PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu w zakresie realizacji płatności.

3/ w przypadku zgłoszenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami podmiotom świadczącym na rzecz Marbet usługi prawne,

4/ na żądanie służb i organów uprawnionych do otrzymania danych Klienta na podstawie przepisów prawa.

 

9. W związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Marbet, Klient ma prawo:

1/ żądać od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe dotyczące Klienta,

2/ dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, żądania niezwłocznego ich sprostowania,

3/ żądać bezzwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych art. 17 ust.1 RODO lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych art.18 RODO.

4/ otrzymać, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące jego osoby dostarczone przez niego Administratorowi i prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, lub żądać od Administratora przesłania jego danych innemu administratorowi,

5/ wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych w celu kierowania do niego treści marketingowych (ust.6.4).

Do celów dowodowych Marbet prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą elektroniczną na adres: bok@sklep-marbetdesign.com lub pisemnie drogą pocztową na adres siedziby Marbet,

6/ wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

10. Klient w dowolnym momencie, po zarejestrowaniu się w Sklepie i dokonaniu w nim zakupu, może w zakładce „Moje konto” przeglądać i edytować swoje dane osobowe przetwarzane przez Sklep.

 

III  TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne posiadające odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, dostęp do sieci Internet, adres poczty email.

 

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies, może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Przeglądarka internetowa musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

 

4. Do poprawnego wyświetlania zawartości sklepu należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie, na którym działa sklep zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox oraz Internet Explorer od wersji 9 i wyżej.

 

5. Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

 

IV CENY, FORMA PŁATNOŚCI

 

1. Ceny oferowanych w Sklepie Wyrobów, podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie elementy, w tym koszt opakowania oraz podatek VAT (są cenami brutto).

 

2. Koszty przesyłki kurierskiej Wyrobów wysyłanych w granicach Rzeczpospolitej Polskiej ponosi Klient.

 

3. Koszty przesyłki kurierskiej Wyrobów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej oraz cła, bez względu na łączną wartość zakupu, ponosi Klient.

Koszty przesyłki kurierskiej zagranicznej wymagają uprzedniego indywidualnego uzgodnienia z Biurem Obsługi Klienta ( +48 33/ 812 72 12 do 14).

 

4. Informacja co do całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki udostępniona jest Klientowi przed wyborem opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów” oraz potwierdzana w przesłanej niezwłocznie na adres e-mail Klienta wiadomości.

 

5. Marbet zastrzega sobie prawo do zmiany cen wyrobów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia.

 

6. Cena podana przy Wyrobie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Marbet, tj. nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych wyrobów, po złożeniu zamówienia przez Klienta.

 

7. Marbet udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1/ Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2/ Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Citi Bank Handlowy 11 1030 1508 0000 0008 1644 6155

3/ Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.

4/ Możliwe aktualne sposoby płatności określone są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności”

 

8. Termin płatności:

1/ W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, tj. przez zapłatę kurierowi gotówką należnej kwoty w momencie dostawy przesyłki. Pokwitowanie przyjęcia pobrania stanowi podpisany przez Klienta dokument „Potwierdzenie realizacji wysyłki” doręczany Klientowi wraz z przesyłką pobraniową przez kuriera.

2/ W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (V.5).

 

V SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia w Sklepie można składać na stronie internetowej www.sklep-marbetdesign.com. Zamówienia są przyjmowane każdego dnia, 24 godziny na dobę drogą elektroniczną.

 

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

 

3.Klient składa zamówienie, w następujący sposób:

-  wybór Wyrobu przez dodanie go do Koszyka,

- zatwierdzenie Wyboru w Potwierdzeniu zamówienia przez przycisk pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.

 

4. Sklep wysyła potwierdzenie zamówienia na adres e-mail Klienta nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia.

 

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenia  przyjęcia zamówienia zawierającego wszystkie istotne elementy umowy.

 

VI REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

- przesyłka kurierska pobraniowa przy płatności za pobraniem,

- przesyłka kurierska przy pozostałych formach płatności.

 

2. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 3 dni robocze. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia zamówienia przez Klienta,

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

3. Marbet poinformuje Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej o nadaniu przesyłki do przewozu kurierskiego najpóźniej w dniu tego nadania. O wystąpieniu nadzwyczajnych i niezależnych od Marbet okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia Marbet poinformuje Klienta bezzwłocznie.

 

4. Marbet zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia, jeżeli Klient nie odbierze od kuriera przesyłki pobraniowej lub odmówi zapłaty ceny pobrania w czasie wyznaczonym przez firmę kurierską lub nie dokona płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą jeśli wybrał taki sposób zapłaty w terminie o którym mowa w IV.8.2.

 

VII REKLAMACJE

 

1. Wyroby oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne Wyrobu (rękojmia).

Wada fizyczna polega na niezgodności Wyrobu z umową. W szczególności Wyrób jest niezgodny z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które mieć powinien ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił kupującego, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, został wydany kupującemu w stanie niezupełnym.

 

2. Na wypadek niezgodności Wyrobu z umową, Klient ma prawo skorzystać z opisanej niżej procedury i uprawnień.

 

3. W tym celu już w chwili odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan jej opakowania. Jeśli zauważy jego uszkodzenie lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki podczas transportu powinien otworzyć opakowanie bezzwłocznie i w obecności kuriera sprawdzić jego zawartość. Jeśli przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona Klient winien żądać od kuriera spisania protokołu potwierdzającego wystąpienie takiej okoliczności, podpisać ten protokół i odebrać od kuriera jego kopię oraz niezwłocznie poinformować o w/w zdarzeniu Biuro Obsługi Klienta firmy Marbet e-mailem na adres bok@sklep-marbetdesign.com lub listem poleconym na adres siedziby Marbet.

 

4. Jeżeli w ocenie Klienta Wyrób jest niezgodny z umową, powinien on:

- odesłać Wyrób, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, (tj. opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres Marbet w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od wydania mu Wyrobu,

- wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność Wyrobu z umową,

- podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.

Klient może skorzystać z Formularza zgłoszenia reklamacji znajdującego się w zakładce Dokumenty i Formularze na stronie internetowej Sklepu. Wypełniony Formularz zgłoszenia reklamacji należy przesłać Marbet za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adres bok@sklep-marbetdesign.com lub też pocztą na adres siedziby Marbet.

 

5. Marbet oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

6. W przypadku uznania reklamacji Marbet dokona wymiany Wyrobu na nowy oraz odeśle go na adres Klienta na swój koszt. W takim wypadku zwróci Klientowi również poniesione przez niego koszty przesyłki Wyrobu do Marbet.

 

7. W przypadku, gdy wymiana zareklamowanego Wyrobu okaże się niemożliwa lub wymagać będzie nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Klienta, Marbet poinformuje o tym bezzwłocznie. W takim przypadku Klient może żądać:

- obniżenia ceny oraz zwrotu zareklamowanego Wyrobu,

- zwrotu ceny Wyrobu przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

 

8. Po dokonaniu wyboru roszczenia przez Klienta oraz wskazania rachunku bankowego Marbet zwróci Klientowi cenę i poniesione przez niego koszty przesyłki albo odpowiednią część ceny w terminie do 14 dni od wskazania przez Klienta, z którego roszczenia korzysta i podania numeru rachunku bankowego.

 

9. W przypadku nie uznania reklamacji Marbet poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu Wyrób przesyłką kurierską na koszt Klienta.

 

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią, z pominięciem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamacje, na stronach Sklepu.

 

VIII MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Wyrobów wyrokowi Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach (40-951) przy ul. Brata Alberta 4,  tel.: (32) 35 68 125.

W Sądzie Konsumenckim od Klienta, która złoży pozew, nie pobiera się opłaty wstępnej, czyli tzw. wpisu. Nie oznacza to jednak, że postępowanie będzie zupełnie bezpłatne. Sąd, na wniosek strony postępowania może powołać biegłego, który oceni przyczynę powstania wady. Ta strona, która żądać będzie sporządzenia opinii, wpłaca zaliczkę na pokrycie jej kosztów. Wysokość kosztów postępowania ustala Sąd w wyroku.

Koszty postępowania obejmują:

1) wynagrodzenie biegłych rzeczoznawców,

2) koszty związane ze stawiennictwem strony.

Sąd może zwolnić Klienta od uiszczenia kosztów postępowania biorąc pod uwagę jego stan materialny. W przypadku zwolnienia Klienta od kosztów postępowania, koszty te obciążają budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Ostatecznie wszelkie koszty poniesie strona, która przegra spór.

W sprawie zakończonej ugodą, koszty postępowania przed  Sądem poniosą obie strony w częściach równych chyba że ugoda stanowi inaczej.

W celu wszczęcia postępowania należy złożyć pozew. Można w tym celu skorzystać ze wzoru znajdującego się na stronie internetowej w/w Sądu Konsumenckiego. W treści pozwu można także zawrzeć konkretne propozycje ugodowego zakończenia sprawy, np. możliwość rozłożenia świadczenia na raty bądź umorzenia części wierzytelności objętej wnioskiem. Nie jest to jednak konieczne.

Wyrok Sądu Konsumenckiego lub ugoda przed nim zawarta, po opatrzeniu go klauzulą wykonalności przez sąd powszechny, może być przymusowo wykonany przez komornika.

 

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient lub inna osoba trzecia inna niż kurier i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Produktu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie tego terminu.

 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Marbet o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przez jednoznaczne oświadczenie przesłane Marbet za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adres bok@sklep-marbetdesign.com lub też pocztą na adres siedziby Marbet.

W tym celu Klient może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w zakładce „Dokumenty i formularze” na stronie internetowej Sklepu przez jego wypełnienie i przesłanie Marbet za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adres bok@sklep-marbetdesign.com  lub też pocztą na adres siedziby Marbet.

 

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Marbet zwróci Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym poniesione przez niego koszty przesyłki Wyrobów. Zwrot płatności nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Marbet przez Klienta o odstąpieniu od umowy. Marbet może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Wyrobów.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient, który otrzymał Wyroby, powinien je zwrócić na adres Marbet razem z dowodem zakupu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin ten będzie zachowany, gdy Klient odeśle Wyroby przed upływem 14 dni.

 

6. Zwracane Wyroby nie powinny nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych Wyrobów wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru cech Wyrobów.

 

7. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 30.5.2014r. o prawach konsumenta (t.j.Dz.U.2017.683), ustawy z 18.7.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2017.1219) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U.2017.459).

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany n/Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.sklep-marbetdesign.com.

 

3. O zmianie n/Regulaminu Sprzedawca zawiadomi każdorazowo Klientów zamieszczając stosowną informację w Sklepie przez okres  7 dni od daty publikacji zmienionego Regulaminu.

 

4. Regulamin wchodzi w życie 2018.05.25r.